Regulamin

Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

2. Warunki realizacji zamówień

3. Ceny i polityka cenowa

4. Formy płatności

5. Dostawa towarów

6. Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami

7. Reklamacje i zwroty towaru w przypadku transakcji z konsumentami

8. Bezpieczeństwo

9. Polityka prywatności

10. Postanowienia końcowe

Właścicielem sklepu internetowego www.portugalskiswiat.com oraz operatorem witryny internetowej jest PORTUGALSKI ŚWIAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 61/133, 01-031 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000434914. Spółka jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 527-26-84-328.

I. Postanowienia ogólne
1. Celem działania sklepu internetowegowww.portugalskiswiat.com jest sprzedaż napojów winiarskich oraz innych produktów spożywczych.
2. PORTUGALSKI ŚWIAT Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów winiarskich, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających do 18% alkoholu oraz win wzmacnianych, o zawartości do 20% alkoholu.
3. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na witrynie sklepu internetowego www.portugalskiswiat.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
4. Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o:
a. Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie www.portugalskiswiat.com;

b. Sprzedawcy – rozumie się przez to operatora witryny www.portugalskiswiat.com, właściciela sklepu internetowego www.portugalskiswiat.com – spółkę PORTUGALSKI ŚWIAT Sp. z o.o.;

c. Kliencie – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary;

d. Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego www.portugalskiswiat.com;

e. Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika na witrynie www.portugalskiswiat.com wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności;

f. Gościu – rozumie się przez to Użytkownika niezarejestrowanego, który dokonuje zakupów w sklepie internetowym www.portugalskiswiat.com;

g. Moim koncie – rozumie się jako zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;

h. Dniach roboczych – rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

i. Stronie produktowej – strona w sklepie internetowym www.portugalskiswiat.com, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.

j. Ceny klubowe – ceny dla klientów, którzy są członkami klubu PORTUGALSKI SWIAT i z tej racji maja prawo do specjalnych promocji i promocyjnych cen.

6. Korzystanie ze sklepu internetowego www.portugalskiswiat.com i dokonywanie zakupów odbywa się na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie, towarzyszących mu załącznikach („Polityka cenowa i Cennik Transportu”) oraz każdorazowo udostępnianych regulaminach promocji. Korzystanie ze sklepu internetowego www.portugalskiswiat.com i dokonywanie zakupów przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

II. Warunki realizacji zamówień

1. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym www.portugalskiswiat.com jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie Rejestracji.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia na stronie www.portugalskiswiat.com lub przez email: info@portugalskiswiat.com zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Sprzedawcy www.portugalskiswiat.com, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru. W zamówieniu Klient wskazuje:

a. zamawiany Towar lub Towary, przy czym, w przypadku Towarów będących winami, Klient może zamówić następujące ilości: 6 oraz każdą kolejną wielokrotność liczby 6 (tj. 12,18,24,…..);

b. adres, na jaki ma być dostarczony Towar (dane do dostawy) oraz dokładne dane do wystawienia faktury VAT (adres płatnika i jego numer NIP);

c. numer telefonu kontaktowego;

d. termin dostawy;

3. Uprawnionymi do zakupu w sklepie internetowym www.portugalskiswiat.com, w tym do składania zamówień, ich akceptacji oraz do odbioru Towaru są wyłącznie osoby:

a. pełnoletnie,

b. trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru,

c. którym na podstawie art. 15 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych,

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail,

a. podany podczas procesu składania zamówienia (Klient dokonujący zakupów jako Gość) lub

b. dostępny w sekcji Moje konto (Klient zarejestrowany),

potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia;

Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta ceny oraz wydania Towaru przez Sprzedawcę. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem łącznego spełnienia wszystkich wymienionych wyżej warunków.

Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail oraz numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych w sekcji Moje konto lub informując o tej zmianie przez email: info@portugalskiswiat.com , aby każde kolejne zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.

5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego Dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.

6. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach jak: przesyłka w sobotę do godziny 14 czy dodatkowy koszt związany z wybraną formą płatności, pojawią się po dokonaniu wyboru formy doręczenia i formy płatności w podsumowaniu zamówienia oraz określeniu daty dostawy.

9. Do każdego zamówienia, dokonanego w sklepie internetowym www.portugalskiswiat.com, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

10. Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składnia zamówienia złożonego na stronie internetowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak: telefon, faks, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zamówienia i jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do jego realizacji.

III. Ceny i polityka cenowa

1. Wszystkie ceny prezentowane na witrynie sklepu internetowego www.portugalskiswiat.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej www.portugalskiswiat.com przy Towarze w chwili składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu internetowego www.portugalskiswiat.com,bądź wprowadzania w nich zmian. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na stronie internetowej www.portugalskiswiat.com, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy i terminu dostawy zamówienia oraz formy płatności.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych i promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Warunki korzystania z cen rabatowych i klubowych są dostępne w załączniku do Regulaminu pt. „Polityka cenowa i Cennik Transportu”. Promocje i wyprzedaże regulowane są odrębnymi regulaminami promocji.

5. Dodatkowe koszty związane z przesyłką Towarów określone są w dokumencie „Polityka cenowa i Cennik Transportu”.

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość różnicowania cen w zależności od różnych form płatności, przewidzianych w części IV niniejszego Regulaminu, o czym Klient będzie informowany najpóźniej w chwili składania zamówienia.

IV. Formy płatności

1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym lub przelewem zwykłym– realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie;

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

3. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie, o czym Klient będzie informowany najpóźniej w chwili składania zamówienia.

V. Dostawa towarów

1. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską w godzinach 9.00 – 16.00. Dostawy w innych porach realizowane są na życzenie Klienta i mogą wiązać się z dodatkową opłatą – w takich przypadkach należy wyraźnie zaznaczyć w rubryce ‘uwagi’ podczas składania zamówienia, w jakich godzinach powinien być dostarczony Towar. O wysokości dodatkowej opłaty Klient zostanie poinformowany najpóźniej w chwili składania zamówienia.

2. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.

3. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski w Dni Robocze.

4. Dostawa Towaru przez kuriera następuje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta.

5. Kurier jest uprawniony do wykonania w imieniu i na rzecz Sprzedawcy wszelkich czynności, do jakich zobowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Towar nie zostanie wydany osobie niepełnoletniej lub której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości. W przypadku powstania wątpliwości co do pełnoletniości osoby odbierającej Towar, kurier uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę. Dostawy będą realizowane w ciągu trzech Dni Roboczych (72 godziny) pod warunkiem, że płatność została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy lub przyjęto zamówienie za pobraniem do godziny 13:30, a dzień następujący po nim jest Dniem Roboczym. W innym przypadku dostawy będą realizowane w terminie od 72 do 96 godzin, począwszy od godziny 9:00 najbliższego Dnia Roboczego, pod warunkiem, że kolejne dni następujące po nim są Dniami Roboczymi.

7. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki, albo wysyłany Klientowi pocztą tradycyjną, w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, na wskazany przez Klienta adres dostawy. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest prezent – faktura VAT nie jest dołączana do przesyłki, lecz wysyłana na adres płatnika wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

8. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

9. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu celem usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany kurierowi, drugi zaś wysłany na adres Sprzedawcy.

VI. Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami

1. Do Klientów stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.

2. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy i w przeciągu 10 dni od dostawy towaru, na koszt Klienta, a jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

3. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.

VII. Polityka prywatności

1. W czasie korzystania z witryny www.portugalskiswiat.com lub składając zamówienie przez maila Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.

2. Dane wskazane w ust. 1, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy (w tym w celu rozpatrywania reklamacji). Wykorzystanie danych w innym celu jak chociażby w celu obsługi, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji, nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika.

3. Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie Newslettera, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204).

4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych PORTUGALSKI ŚWIAT Sp. Z o.o. są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

5. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Użytkownik może wykonać samodzielnie w sekcji ‘Moje konto’ lub zwrócić się z prośbą do operatora witryny www.portugalskiswiat.com o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca, celem uniemożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbą. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.

6. Witryna www.portugalskiswiat.com umożliwia Użytkownikom umieszczanie komentarzy, ocen i opinii pod Towarami.

7. Niektóre obszary witryny www.portugalskiswiat.com mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania pliki Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PORTUGALSKI ŚWIAT Sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu sprzedaży w postaci faktury VAT.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

3. Trwałość poszczególnych rodzajów win jest indywidualna. Optymalny termin spożycia i ewentualny okres przechowywania jest podany na witrynie www.portugalskiswiat.com

4. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy www.portugalskiswiat.com są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

5. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.portugalskiswiat.com posiadają ochronę prawno – autorską w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) – czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich przedrukowywać bez zgody właściciela praw autorskich do niego, jakim jest PORTUGALSKI ŚWIAT Sp. z o.o. Jeśli nie ma takiej zgody to naruszeniu ulega majątkowe prawo autorskie – art.17. ustawy OPAiPP.

7. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 14 kwietnia 2013 roku.

Leave a Reply